ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

comprise of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *comprise of*, -comprise of-

comprise of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
comprise of (phrv.) ประกอบด้วย Syn. compose of, consist in, consist of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า comprise of
Back to top