ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compose of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compose of*, -compose of-

compose of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compose of (phrv.) ประกอบด้วย Syn. comprise of, consist in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compose of
Back to top