ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compete against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compete against*, -compete against-

compete against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compete against (phrv.) ต่อสู้กับ See also: แข่งขันกับ Syn. compete with, contend against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
About compete against three students...ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน3ตัวแทนนักเรียน...
They're going to compete against each other In a glee-off.พวกเขาจะแบ่งเป็นทีมเพื่อ...
How are we supposed to compete against a bunch of adorable old people?แล้วพวกเราจะเอาอะไรไปสู้ คนแก่เก๋าเกมพวกนั้นได้ล่ะ
You have no idea how difficult it is to compete against these Barbie doll types.ไหนยังจะต้องแข่งกับพวกหุ่นตุ๊กตาบาร์บี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compete against
Back to top