ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commute into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commute into*, -commute into-

commute into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commute into (phrv.) เดินทางไปมา (จากบ้านไปยังอีกสถานที่ในแต่ละวัน) Syn. commute from
commute into (phrv.) ลดโทษ (รุนแรงให้น้อยลง)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commute into
Back to top