ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

communicate with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *communicate with*, -communicate with-

communicate with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
communicate with (phrv.) ติดต่อกับ See also: พูดคุยกับ, ส่งข่าวสารกับ, ติดต่อสื่อสารกับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงกัน (v.) communicate with See also: be in connect with, be in touch with
เข้าทรง (v.) communicate with spirit Syn. ทรงเจ้า, เข้าเจ้า, เข้าเจ้าเข้าทรง
เข้าเจ้าเข้าทรง (v.) communicate with spirit Syn. ทรงเจ้า, เข้าเจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some people think that these things are a way to communicate with god.มีคนคิดว่าของพวกนี้เป็นทางติดต่อกับพระเจ้า
Learnt Sign Language, we could communicate with Japanese.การเรียนภาษามือทำให้เราสามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้
I will help connect people received - of blind people and to communicate with ghosts.กับสิ่งที่มองไม่เห็นและสื่อการกับผี
Over time, it tries to communicate with you.แต่นานๆ ไป มันก็จะพยายามติดต่อกับคุณอีก
If you are trying to play it with the Ouija-board, - creature can sense that you are trying to communicate with it.ถ้าคุณพยายามที่จะเล่นตามบทมัน สิ่งชั่วร้ายมันจะรู้สึกว่า กำลังติดต่อกับมัน
But please, I mean, if you don't communicate with me, how can I help you?แต่ขออย่างนะ ถ้าเธอไม่ให้ความร่วมมือกับฉัน ฉันก็ไม่รู้จะช่วยเธอยังไง
I'm not authorized to communicate with you except to tell you I can't communicate with you.ผมไม่มีสิทธ์สื่อสารกับคุณ เว้นแต่บอกว่า ผมไม่มีสิทธ์
Maybe he's trying to communicate with you.บางทีเขาอาจจะพยายามติดต่อคุณ
If you would communicate with me maybe I could have something for you.บางที ฉันอาจจะมีอะไรให้คุณทาน
Plants have the ability to communicate with other species of plants.พืชสามารถสื่อสารกับพืชจำพวกอื่นได้
Trees can communicate with bushes, bushes with grass and everything in between.ต้นไม้สามารถสื่อสารกับพุ่มไม้ พ่มไม้กับหญ้า แล้วก็ทุกๆ ประเภท
Alright, so this is where we communicate with the JCS.เอาล่ะ นี่คือสถานที่ ที่เราสื่อสารกับ เจ ซี เอส

communicate with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
通じ合う[つうじあう, tsuujiau] (v5u) to communicate with; to understand

communicate with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าทรง[v.] (khaosong) EN: be possessed (by) ; communicate with spirits FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า communicate with
Back to top