ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commune with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commune with*, -commune with-

commune with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commune with (phrv.) พูดหรือคิดอย่างสนิทสนมกับ
commune with (phrv.) ใคร่ครวญ See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I commune with some very dangerous people.ฉันสนิทสนม กับบุคคลที่แสนอันตราย
You want to sniff the air or commune with a buffalo or something?ลองดมกลิ่นหรือว่าถามควายเฒ่าได้นะ
I've been waiting, my entire life to commune with the darkness.ผมเฝ้ารอมาตลอดชีวิตนะ ที่จะสื่อสารกับความมืด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commune with
Back to top