ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commiserate with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commiserate with*, -commiserate with-

commiserate with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commiserate with (phrv.) เห็นอกเห็นใจ See also: สงสาร, ปลอบโยน Syn. condole with, sympathize with

commiserate with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with) FR: sympathiser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commiserate with
Back to top