ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commend for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commend for*, -commend for-

commend for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commend for (phrv.) ชมเชยในเรื่อง See also: ยกย่องในเรื่อง Syn. recommend for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's something i strongly recommend for you as well.เป็นอะไรที่ผมแนะนำว่าคุณควรทำอย่างยิ่ง
As probation, you'll report on virtuous widows to recommend for an award.ส่วนเรื่องการภาคทัณฑ์ เจ้าจะถูกส่งไปยังตรวจสอบหม้ายพรหมจรรย์เพื่อนำเสนอชื่อให้เข้ามารับรางวัล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commend for
Back to top