ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commence on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commence on*, -commence on-

commence on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commence on (phrv.) จัดการกับ See also: เริ่มทำงานกับ Syn. begin on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sanitation of Raccoon City to commence on my mark.กวาดล้างเมืองแรคคูนเมื่อได้ยินฉันสั่ง
ULOG to commence on my mark.เริ่มต้นปฎิบัติการ ยูล๊อค... ....

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commence on
Back to top