ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commence as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commence as*, -commence as-

commence as ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commence as (phrv.) เริ่มทำงานเป็น Syn. begin as, start as
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once Mrs. Hassan and the IRK delegation have hashed out a few remaining points of protocol with President Taylor the signing will commence as scheduled.อีกครั้งหนึ่งแล้วที่คุณนายฮาสซาน และผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศ IRK ได้คุยกันในบางประเด็น ที่ยังเป็นปัญหาค้างกันอยู่ เทย์เลอร์... ...การลงนามจะดำเนินการ ไปตามกำหนดการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commence as
Back to top