ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come to naught

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come to naught*, -come to naught-

come to naught ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลายเป็นศูนย์[v. exp.] (klāi pen sū) EN: come to naught FR:
ล้มเหลว[v. exp.] (lom lēo) EN: fail to come off ; fail ; go bankrupt ; come to naught ; fall through FR: échouer ; avorter ; capoter ; s'effondrer ; faire faillite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come to naught
Back to top