ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come out*, -come out-

come out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come out (phrv.) ออกดอก (ดอกไม้) See also: ผลิดอก Syn. bring out
come out (phrv.) ถูกปล่อยตัวจากคุก See also: พ้นโทษ, ออกจากเรือนจำ Ops. be inside
come out (idm.) ไม่คาดหวังมาก่อน
come out (phrv.) วางให้เห็น See also: นำมาให้เห็น Syn. be out, fetch out
come out (phrv.) ผลิต See also: สร้าง Syn. be out, fetch out
come out (phrv.) กระตุ้นให้กล้า(คิด, พูดหรือทำ) Syn. draw out
come out (phrv.) หยุดงานประท้วง Syn. be out, call out
come out (phrv.) ทำให้เห็น See also: โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา Syn. be out, bring out
come out (phrv.) สร้าง See also: ผลิต Syn. be out, bring out, get out
come out (vi.) ปรากฏออกมา See also: ปรากฏตัว, ปรากฏ Syn. appear
come out (phrv.) ทำความสะอาด See also: ขจัด (สิ่งปกปรก) Syn. come off
come out (phrv.) คำนวณ See also: รวมจำนวน Syn. work out
come out (phrv.) ออกไปข้างนอก See also: ออกไป, ออกจาก Syn. be out, get out, go out of, go out to
come out (phrv.) เผยความลับอย่างไม่ตั้งใจ Syn. be out, bring out, filter out, get out, leak out
come out (phrv.) ทำความสะอาด See also: ขจัด Syn. come off
come out (phrv.) ล้างออกด้วยน้ำ See also: ล้างน้ำ Syn. come off, get off
come out as (phrv.) รวมเป็น (การคำนวณ) See also: มีจำนวน
come out at (phrv.) คำนวณ See also: มีจำนวน Syn. work out at
come out from (phrv.) อยู่ข้างนอก See also: ไม่อยู่ใน, อยู่ด้านนอก Syn. come out of, get out of, take out of
come out in (phrv.) เริ่มแสดง (บางสิ่ง) ออกมาให้เห็น Syn. bring out in
come out in (phrv.) กระตุ้นให้เกิด (ทางอารมณ์หรือร่างกาย) Syn. break out in
come out of (phrv.) อยู่ข้างนอก See also: ไม่อยู่ใน, อยู่ด้านนอก Syn. come out from, get out of, take out of
come out of (phrv.) กระตุ้นให้พูดคุย Syn. bring out, fetch out, lead out
come out of (phrv.) พูดให้กำลังใจ See also: พูดกระตุ้น Syn. bring out
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกบิน (n.) placenta which is not come out as usual
ออก (v.) come out See also: eject
ออกมา (v.) come out Ops. เข้าไป
โอก (v.) come out See also: eject Syn. ออก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm kind of excited to see what come outฉันค่อนข้างตื่นเต้นที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏออกมา

come out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昼伏夜出[zhòu fú yè chū, ㄓㄡˋ ㄈㄨˊ ㄧㄝˋ ㄔㄨ, 昼伏夜出 / 晝伏夜出] nocturnal; to hide by day and come out at night
不分胜负[bù fēn shèng fù, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄕㄥˋ ㄈㄨˋ, 不分胜负 / 不分勝負] tie; draw; come out even
问世[wèn shì, ㄨㄣˋ ㄕˋ, 问世 / 問世] to be published; to come out

come out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
啓蟄[けいちつ, keichitsu] (n) "awakening of insects" solar term (approx. Mar. 6, the day on which hibernating insects are said to come out of the ground)
抜け落ちる[ぬけおちる, nukeochiru] (v1,vi) (1) to come out (e.g. hair); to fall out; to collapse (e.g. building, floor); (2) to be left out; to be omitted
映る[うつる, utsuru] (v5r,vi) to be reflected; to harmonize with (harmonise); to come out (photo); to be projected; (P)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
警句を吐く[けいくをはく, keikuwohaku] (exp,v5k) to make a witty remark; to come out with a bon mot
抜ける(P);脱ける[ぬける, nukeru] (v1,vi) (1) to come out; to fall out; to be omitted; to be missing; to escape; to come loose; (2) to fade; to discolour; (3) to wear out (to the point of forming a hole, e.g. clothes); (4) to leave (e.g. a meeting); (5) to be clear; to be transparent (e.g. of the sky); (6) {comp} to exit (a program loop); (P)
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P)
綻ぶ[ほころぶ, hokorobu] (v5b) (1) to begin to open; to come out; (2) to smile broadly; (3) to come apart at the seams (clothes)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抜ける[ぬける, nukeru] Thai: (ถอน)หลุดออกมา English: to come out

come out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir ; éclore
เข้าฉายในโรงภาพยนตร์[v. exp.] (khao chāi n) EN: come out FR: sortir en salle
เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา[xp] (khao hū sāi) EN: in one ear and out the other ; go into one ear and come out of the other FR: entrer par une oreille et sortir par l'autre
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen FR: surgir
ลงตัว[v.] (longtūa) EN: be divisible ; come out right ; come out even ; balance ; fall into place FR: tomber juste
ไม่ได้ไม่เสีย[xp] (mai dāi mai) EN: break even ; be quits ; neither lose nor gain ; come out even FR:
ออกฉาย[v. exp.] (øk chāi) EN: come out ; release FR: sortir
ออกให้[v. exp.] (øk hai) EN: give out ; distribute ; issue ; come out FR: délivrer ; libérer
ออกมา[v.] (øk mā) EN: come out ; emerge FR: sortir
รกบิน[n.] (rokbin) EN: placenta which is not come out as usual FR:
หย่อย[v.] (yǿi) EN: dole out in small quantities ; come out one by one ; file FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come out
Back to top