ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

combating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *combating*, -combating-

combating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
combating (adj.) ซึ่งต่อต้าน Syn. conflicting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า combating
Back to top