ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

colourfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *colourfulness*, -colourfulness-

colourfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
colourfulness (n.) ความมีสีสัน See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colorfulness, brightness, richness Ops. pallor, drabness, dullness, dimness
colourfulness (n.) ความมีสีสัน See also: สีสัน, ความมีชีวิตชีวา, ความสดใส Syn. luminosity, iridescence, glow, vividness, brilliance, piquancy, zest, freshness, liveliness, vitality, colorfulness, brightness, richness Ops. pallor, drabness, dullness, dimness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า colourfulness
Back to top