ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collating*, -collating-

collating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collating (n.) การเปรียบเทียบ Syn. comparative relation

collating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
検収[けんしゅう, kenshuu] (n,vs) acceptance inspection; collating; receipt and inspection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
固有の大小順序[こゆうのだいしょうじゅんじょ, koyuunodaishoujunjo] native collating sequence
大小順序[だいしょうじゅんじょ, daishoujunjo] collating sequence
文字の大小順序[もじのだいしょうじゅんじょ, mojinodaishoujunjo] collating sequence
検収[けんしゅう, kenshuu] collating
照合順序[しょうごうじゅんじょ, shougoujunjo] collating sequence
照合順番[しょうごうじゅんばん, shougoujunban] collating sequence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collating
Back to top