ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collaborator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collaborator*, -collaborator-

collaborator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collaborator (n.) ผู้เขียนร่วม

collaborator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合作者[hé zuò zhě, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 合作者] co-worker; collaborator; also collaborator with the enemy
二鬼子[èr guǐ zi, ㄦˋ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, 二鬼子] traitor; collaborator with the enemy
爪牙[zhǎo yá, ㄓㄠˇ ㄧㄚˊ, 爪牙] pawn; lackey; accomplice (in crime); collaborator; henchman

collaborator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コラボレーター[, korabore-ta-] (n) collaborator
共作者[きょうさくしゃ, kyousakusha] (n) coauthor; joint author; collaborator
共著者[きょうちょしゃ, kyouchosha] (n) collaborator; coauthor; joint author

collaborator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่คิด[n.] (khūkhit) EN: partner ; collaborator FR: collaborateur [m] ; partenaire [m]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collaborator
Back to top