ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cold sore

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cold sore*, -cold sore-

cold sore ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cold sore (n.) แผลพุพอง (ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส มักเกิดขึ้นบริเวณปากหรือจมูก) See also: แผลเปื่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cold sore? Does that mean fucking herpes?แผลพุพอง หมายถึงโรคเริมงั้นรึ
For months, we've been about as welcome in this town as a cold sore, and plus, now people know that we've been telling the truth.เป็นเดือนๆแล้วนะที่คนอื่นในเมือง เห็นเราเป็นตัวซวย และตอนนี้คนก็รู้แล้วว่า พวกเราพูดความจริง
Cold sores, gum line recession, bad teeth.แผลพุพอง เหงือกแห้ง รวมทั้งฟันด้วย

cold sore ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口辺単純疱疹[こうへんたんじゅんほうしん, kouhentanjunhoushin] (n) cold sore
口唇ヘルペス[こうしんヘルペス, koushin herupesu] (n) oral herpes; cold sores; herpes simplex virus 1; HSV-1

cold sore ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคเริม[n. exp.] (rōk roēm) EN: herpes ; herpes simplex ; cold sore FR: herpès [m]
ส่า[n.] (sā) EN: fever blisters ; cold sores ; symptom of herpes simplex FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cold sore
Back to top