ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cohesiveness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cohesiveness*, -cohesiveness-

cohesiveness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cohesiveness (n.) การอยู่ติดกัน See also: การเกาะกัน Syn. cohesion, cementation, adhesiveness, adhesion, adherence, agglutination, attachment

cohesiveness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凝聚力[níng jù lì, ㄋㄧㄥˊ ㄐㄩˋ ㄌㄧˋ, 凝聚力] cohesion; cohesiveness; cohesive

cohesiveness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity ; cohesiveness ; unanimity FR: unité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cohesiveness
Back to top