ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cloud up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cloud up*, -cloud up-

cloud up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cloud up (phrv.) มืดมัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Letting personal shit cloud up my thinking.ปล่อยให้เรื่องส่วนตัวมาบดบังความคิด
...who cast this dark cloud upon me.ผู้ซึ่ง นำความมืดมนมาสู่ข้า

cloud up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cloud up
Back to top