ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

close on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *close on*, -close on-

close on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
close on (phrv.) ใกล้เข้ามาทีละน้อย See also: คืบคลานเข้ามา
close on (phrv.) ล้อมรอบทีละน้อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลับตา (v.) close one´s eyes Ops. ลืมตา
แสดงความประสงค์ (v.) disclose one´s intention See also: show one´s hand / cards, tip one´s hand, declare one´s intention Syn. แสดงเจตจำนง
แสดงเจตนา (v.) disclose one´s intention See also: show one´s hand / cards, tip one´s hand, declare one´s intention Syn. แสดงความประสงค์, แสดงเจตจำนง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell me that we're close on the skinner.บอกซิว่าเราใกล้ปิดคดีสกินเนอร์ได้แล้ว
Camera seven, concentrate, I wanna go close on the President.กล้อง 7 ตั้งใจหน่อย ขอภาพประธานาธิปดีใกล้ๆ
You get even the slightest stink on you, and you can bet that a bunch of your patients will just close on up their legs . and walk on over to dr.Chinพนันได้เลยว่าคนไข้ของนาย จะหุบขาแล้วเดินไปหา คุณหมอชิน
Damn. Was this close on the bra.บ้าเอ๊ย เกือบจะได้แล้วเชียว
All call signs, Papa has lead, pushing to target. Escorts, stay close on my shuttle. We are gonna lose some paint in here.ทุกทีมพร้อม ปะป๋ามานำศึกแล้ว จัดการเป้าหมายทันทีที่เห็น คิดว่าสีคงถลอกกันบ้างล่ะงานนี้
Thursday morning, you close on the land acquisition in Gleason.เช้าวันพฤหัสบดีคุณจะอยู่ใกล้ ที่ๆคุณจะซื้อในกลีสัน
I'm meeting Schecht to close on the sale.จะไปพบกับเช็คท์ เพื่อปิดการขาย
Mom, the police are gonna get really close on this.แม่ครับ ตำรวจกำลังใกล้เรื่องนี้เข้ามาแล้วนะ
I'd heard that he'd found you somewhere close on the square.ผมได้ยินมาว่าเขาต้องการพบคุณ ที่ใดที่หนึ่งใกล้กับจัตุรัส
Sir, we are so very close on this.เซอร์เราจึงมาก เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เราเพียงแค่ ...
We are so close on this. She is our only key.เกือบแล้วเชียว เขาเป็นกุญแจ
I can't close on Friday. I have an audition, remember?วันศุกร์ไม่ได้ค่ะ ฉันต้องไปทดสอบบทไง

close on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
前虎後狼[ぜんここうろう, zenkokourou] (exp) one calamity followed close on the heels of another (lit
目を細める[めをほそめる, mewohosomeru] (exp,v1) (1) to close one's eyes partly; to squint; (2) to smile with one's whole face; to look fondly at
目を閉じる[めをとじる, mewotojiru] (exp,v1) (1) to close one's eyes; to lower one's eyelids; to shut one's eyes; (2) to die; to breathe one's last
看板を下ろす[かんばんをおろす, kanbanwoorosu] (exp,v5s) to close one's business
眠る(P);睡る[ねむる(P);ねぶる(ok), nemuru (P); neburu (ok)] (v5r,vi) (1) (See 寝る) to sleep (not necessarily lying down); (2) (ねむる only) to die; (3) (arch) to close one's eyes; (P)
瞑す[めいす, meisu] (vs-c,vi) (1) (See 瞑する・1) to close one's eyes; to sleep; (2) (See 瞑する・2) to rest in peace
瞑する[めいする, meisuru] (vs-s,vi) (1) to close one's eyes; to sleep; (2) to rest in peace
繰る[くる, kuru] (v5r,vt) (1) to reel; to wind; to spin (thread); (2) to turn (pages); to flip through (a book); to leaf through (a book); to consult (a dictionary); to refer to (an encyclopedia); (3) to count (e.g. the days); (4) to open one-by-one; to close one-by-one (e.g. shutters); (P)

close on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หุบปาก[v.] (huppāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; shut up ; keep quiet FR: clouer le bec
หลับตา[v. exp.] (laptā) EN: close one's eyes FR: fermer les yeux
ปิดหู ปิดตา[v. exp.] (pit hū pit ) EN: close one's eyes to FR: fermer les yeux sur
ปิดตา[v. exp.] (pit tā) EN: close one's eyes FR: fermer les yeux
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jet) EN: disclose one's intention ; show one's hand / cards ; tip one's hand ; declare one's intention FR: déclarer ses intentions ; manifester son intention ; jouer cartes sur table
ทำเป็นไม่เห็น[v. exp.] (tham pen ma) EN: close one's eyes to ; pretend not to see FR: fermer les yeux (sur)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า close on
Back to top