ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cling together

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cling together*, -cling together-

cling together ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cling together (phrv.) เกาะติดกัน See also: ขึดติดกัน, ติดกัน, ยึดติดกัน Syn. stick together
cling together (phrv.) ยืนหยัดร่วมกับ See also: จงรักภักดีต่อ, ซื่อสัตย์กับ Syn. stick together

cling together ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cling together
Back to top