ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cling to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cling to*, -cling to-

cling to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cling to (phrv.) ยึดติดกับ See also: ติดกับ, เกาะติดกับ Syn. keep by, stay by, stick to
cling to (phrv.) เก็บรักษา Syn. cling onto, hang onto
cling to (phrv.) ซื่อสัตย์ต่อ Syn. adhere to
cling together (phrv.) เกาะติดกัน See also: ขึดติดกัน, ติดกัน, ยึดติดกัน Syn. stick together
cling together (phrv.) ยืนหยัดร่วมกับ See also: จงรักภักดีต่อ, ซื่อสัตย์กับ Syn. stick together
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a charming suggestion, but I'm afraid I cling to the old motto,ช่างมีน้ำใจจริงครับ แต่ผมขอยึดคติเดิมที่ว่า
And now my country explodes, and you still cling to your rightness.{\cHFFFFFF}And now my country explodes, and you still cling to your rightness.
Isn't it better to cling to what might've been instead of ruining everything with reality?มันจะไม่ดีกว่าเหรอ ที่จะให้เขาจดจำว่าฉันเคยเป็นใคร ... . .. แต่นี่ทุก ๆ อย่างกำลังดำเนินไป ตามความเป็นจริง
Yeah, money seems to cling to him, but what's the use?ก็จริง อย่างน้อยก็ยังมีตังค์ใช้ แต่จะมีประโยชน์อะไร
I only cling to this crazy theory because it's been proven right every step of the way.ใช่,เธอดูมีสุขภาพดีขึ้นมาก เลือดออกมาก
Others cling to ritual.บางคนเลือกยึดติดกับวิธีเดิมๆ
Tend to cling to male authority figures.ความหลังฝังใจ ในอดีต
Most people cling to some storybook notion of what a relationship is.คนส่วนมากกำหนดเพดานสำหรับเรื่องราวต่างๆ\ ที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพ
Because you cling to your political power, this will never stop!คำพูดนั้นข้าฟังจนเบื่อแล้ว
He chose to cling to life and finish his sentence.เค้าเลือกการมีชีวิตต่อไปและถอน คำร้องของเค้าออกไป
You can cling to six decades of deep-seated homophobia or just give it up, and get a complete bailout of your bank's ridiculous incompetence.คุณจะยึดโรคกลัวเกย์ หยั่งรากลึก อีก 60 ปี หรือแค่ยอมซะ แล้วโดดออกมา
To cling to a life beyond these wallsชีวิตที่ยึดติดเหนือกำแพงเหล่านี้

cling to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bā, ㄅㄚ, 扒] climb; pull (out); to strip; hold on to; cling to; dig up; rake; push aside

cling to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こびり付く[こびりつく, kobiritsuku] (v5k) (uk) to stick to; to cling to
へばり付く[へばりつく, hebaritsuku] (v5k) to cling to
取り縋る;取縋る[とりすがる, torisugaru] (v5r,vi) to cling to
泣き付く;泣付く;泣きつく[なきつく, nakitsuku] (v5k,vi) to cling to ... in tears; to beg ... in tears; to appeal; to throw oneself on someone's mercy
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
取っ付く;取っつく;取付く(io)[とっつく, tottsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (3) (of an illness, demon, etc.) to take hold of; to possess; to haunt; (4) to approach (a person); to deal with (someone)
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
寄り縋る;寄縋る[よりすがる, yorisugaru] (v5r,vi) to cling to; to rely on
抱きつく;抱き付く;抱付く[だきつく, dakitsuku] (v5k) to cling to; to embrace
泥む[なずむ, nazumu] (v5m) to cling to; to stick to; to be wedded to
着す[じゃくす, jakusu] (vs-c,vi) (arch) to insist on; to cling to; to adhere to
自転車旅行[じてんしゃりょこう, jitensharyokou] (n) bicycle trip; cycling tour

cling to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on FR: dépendre de
หวงเก้าอี้[v. exp.] (hūang kao-ī) EN: cling to one's job FR:
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
เขรอะ[v.] (khloe) EN: cling to each other FR:
เขรอะ[v.] (khroe) EN: cling to each other FR:
ยืนกราน[v.] (yeūnkrān) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding ; insist ; stay the course ; cling to one's mistaken views FR: persister ; s'obstiner ; insister
ยึดถือ[v.] (yeuttheū) EN: hold ; hold on ; cling to ; seize ; adhere to ; stick FR: détenir ; retenir
ยึดติด[v.] (yeuttit) EN: adhere to ; stick to ; cleave; cling to FR: adhérer
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together FR:
ทักษิณาวรรต[adj.] (thaksināwat) EN: clockwise ; circling to the right FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cling to
Back to top