ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

climb on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *climb on*, -climb on-

climb on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
climb on (phrv.) ปีนขึ้นไป
climb on the bandwagon (idm.) ลอกเลียน See also: เลียนแบบ Syn. jump on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got some heavy stuff ahead of us. We've got to climb on top.มีอากาศเลวร้ายอยู่ข้างหน้าเรา เราต้องไต่ระดับขึ้นสูงสุด
No, you climb on the railingลูกขึ้นไปปีนอยู่บนราวสะพาน
Just don't climb on the bed.ห้ามปีนขึ้นไปบนเตียงนะ
Then I'm going to climb on his back and rocket to the moon?แล้วฉันจะปีนขึ้นหลังเขา แลั้วทะยานไปถึงดวงจันทร์เหรอ
And little by little, more and more theorists climb on board, you know?ในตอนหนึ่งของการเย้ยหยัน ที่ดีของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
You don't understand-- don't ask me to stand aside as you climb on that pyre.เจ้าไม่เข้าใจ-- อย่าขอให้ข้านิ่งเฉย ขณะที่ท่านปืนขึ้นไปบนกองฟืน
Stop, you were gonna climb on an icy chair in six inch heels and break your neck and then I'm gonna be stuck with a horse in leggings and you in a wheelchair with a chopstick in your mouthหยุดนะ เธอกำลังจะปีนขึ้นบน เก้าอี้แช่แข็งด้วยส้นสูง6นิ้วและเธอจะคอหัก และจากนั้นฉันจะติดอยู่ม้าที่ใส่เลกกิ้ง
Not if we climb on top of that.ไม่เท่าไหร่หรอก ถ้าเราปีนขึ้นไปบนนั้น
Not if I climb on your shoulders.ไม่หรอกถ้าฉันปีนบ่าคุณ
Ordered us to climb on any open cases.เลยสั่งให้พวกเราลุยคดีทั้งหมดที่ยังค้างอยู่
How about you climb on board and find out?เธอก้อออกไปหาสิว่าเกิดอะไรขึ้น?
Little kids might think you're a school bus and climb on for a ride.เด็กๆจะพาลคิดว่าแกเป็นรถโรงเรียน แล้วจะปีนขึื้นขี่

climb on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
踏み俵[ふみだわら, fumidawara] (n) bales forming the steps to climb onto the ring

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า climb on
Back to top