ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clematis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clematis*, -clematis-

clematis ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉄線[てっせん, tessen] (n) (1) iron (steel) wire; (2) Chinese clematis; Clematis florida; leather flower
風車[かざぐるま;ふうしゃ;カザグルマ, kazaguruma ; fuusha ; kazaguruma] (n) (1) (かざぐるま only) pinwheel (toy); windmill (toy); (2) windmill; (3) (かざぐるま, カザグルマ only) (uk) Clematis patens (species of climbing plant)

clematis ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำปองหลวง[n. exp.] (kam pøng lū) EN: Clematis buchananiana FR: Clematis buchananiana
คำปองหลวง[n. exp.] (kham pøng l) EN: Clematis buchananiana FR: Clematis buchananiana
เครือบูชา[n. exp.] (khreūa būch) EN: Clematis buchananiana FR: Clematis buchananiana
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis ; creeping plant FR: plante grimpante [f]
พวงแก้วหอม[n. exp.] (phūang kaēo) EN: Clematis menglaensis FR: Clematis menglaensis
พวงแก้วกุดั่น[n. exp.] (phūang kaēo) EN: Clematis FR: Clematis
พวงแก้วกุดั่น[n. exp.] (phūang kaēo) EN: Clematis smilacifolia FR: Clematis smilacifolia
พวงแก้วสิกขิม[n. exp.] (phūang kaēo) EN: Clematis sikkimensis FR: Clematis sikkimensis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clematis
Back to top