ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clear out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clear out*, -clear out-

clear out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clear out (phrv.) กำจัด See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง Syn. clean out
clear out (phrv.) เอาออกไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: ย้ายออกไป Syn. push off
clear out (phrv.) ออกจากบ้าน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. cut out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Guys, please, I need a picture for the paper. Clear out of the way, please.ทุกคน ผมต้องถ่ายรูปลงหนังลือพิมพ์ ช่วยหลีกหน่อยครับ
Why don't you forget what you're thinking and clear out while you can?ทำไมคุณไม่ลืมสิ่งที่คุณคิดและออกไปขณะที่คุณสามารถ
He's back on the wagon, so let's clear out the minibar.He's back on the wagon, so let's clear out the minibar.
Our tactics were necessary. I'm sorry. Now clear out and let us do our job.เราจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ ผมเสียใจ เคลียร์ทุกอย่างแล้วเราจะได้ทำงานกันสักที
You gotta clear out of here now.คุณต้องออกจากพื้นที่นี้ .. เดี๋ยวนี้
You've done well. You've thrown the caber clear out of the yard.ทำได้ดีมาก จัดการ เคลียร์เส้นทางเอาไว้ให้พร้อม
And if you two don't clear out of here by the time I count to three...ถ้าแกสองตัวยังไม่ไปจากนี่ หลังจากฉับถึงสามล่ะก้อ
All right, you know what, I did come back here to clear out my stuff.ก็ได้ รู้อะไรมั้ย ฉันมานี่เพื่อเก็บข้าวบอง
The president has ordered us to clear out the White House.ให้ออกจากทำเนียบขาวแล้ว
Cut the crap. Clear out the place.จัดการเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อย
They told you to clear out your desk? They didn't give you any notice?พวกเขาบอกนายชัดเจนออกจากโต๊ะทำงานของนายยัง\พวกเขาไม่ได้แจ้งนายล่วงหน้าเหรอ
So if you can clear out for a few hours.งั้น เธอช่วยออกไปข้างนอกสักชั่วโมงนะ

clear out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスククリア[, masukukuria] (vs) (See マスクブロー) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water (wasei
マスクブロー[, masukuburo-] (vs) (See マスククリア) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water or equalize the pressure (wasei
立ち退く(P);立退く[たちのく, tachinoku] (v5k,vi) to evacuate; to clear out; to vacate; to withdraw; to take refuge; (P)
開ける(P);空ける(P);明ける(P)[あける, akeru] (v1,vt) (1) (esp. 開ける) to open (a door, etc.); to unwrap (e.g. parcel, package); (2) (esp. 開ける) to open (for business, etc.); (3) (esp. 空ける) to empty; to clear out; to make space; to make room; (v1,vi) (4) (esp. 明ける) to dawn; to grow light; (5) (esp. 明ける) to end; (P)

clear out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขายของรุสต๊อก ; ขายรุสต๊อก[v. exp.] (khāikhøng r) EN: clear out stock at reduced prices FR:
ลอก[v.] (løk) EN: clear out ; dredge FR:
ออกไปให้พ้น[v. exp.] (øk pai hai ) EN: clear out ; get out FR:
เผ่นพรวด[v. exp.] (phen phrūat) EN: leap suddenly ; jump ; flee ; spring ; bound ; clear out at top speed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clear out
Back to top