ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clash with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clash with*, -clash with-

clash with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clash with (phrv.) ไม่เข้ากับ See also: ไม่กลมกลืนกับ Syn. clash against, jar with
clash with (phrv.) เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน See also: เกิดร่วมกับ Syn. coincide with
clash with (phrv.) ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับ Syn. conflict with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe he thinks it will clash with his uniform.เขาไม่คิดมั่งเหรอ.. ว่าเดี๋ยวมันก็ดันเสื้อเขาปริหรอก
More importantly... even if it somehow makes it to opening night, it will clash with top-notch musicals.ยิ่งกว่านั้น... แม้กระทั่งวันงานเปิดตัว ยังชนกับท็อป-น็อชอีก
Have to go find gown fabric that doesn't clash with the high yellow undertones of Rachel Berry's complexion.ซึ่งสีต้องไม่ตัดกับโทนเหลือง ของผิวคุณราเชล แบรี่
Because the examinations actually clash with the competition and missing the exams without a proper explanation, the school didn't recognize the Dota competition as a valid reason.เพราะการสอบมันชนกับ ช่วงเวลาแข่งขันพอดี และการขอละเว้นสอบ โดยไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล โรงเรียนไม่ได้มองว่า การแข่ง Dota เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

clash with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นัดซ้อนกัน[n. exp.] (nat søn kan) EN: dates clash with each other FR:
ซ้อนกัน[v. exp.] (søn kan) EN: overlap ; clash with each other FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clash with
Back to top