ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clash over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clash over*, -clash over-

clash over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clash over (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งในเรื่อง Syn. clash on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clash over
Back to top