ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clash on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clash on*, -clash on-

clash on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clash on (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งในเรื่อง Syn. clash over

clash on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边衅[biān xìn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, 边衅 / 邊釁] clash on the frontier; border conflict

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clash on
Back to top