ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clash against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clash against*, -clash against-

clash against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clash against (phrv.) ชนอย่างเเรง See also: กระแทก
clash against (phrv.) ไม่เข้ากับ See also: ขัดกับ Syn. clash with, jar with
clash against (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งกับ Syn. conflict with
clash against (phrv.) ต่อสู้กับ Syn. clash with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clash against
Back to top