ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clap on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clap on*, -clap on-

clap on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clap on (phrv.) สวมอย่างเร่งรีบ See also: รีบสวมใส่ Syn. jam on, slam on, slap on
clap on (phrv.) รีบใส่ See also: รีบดัน, รีบผลัก
clap on (phrv.) ตีเบาๆ (เพื่อทักทาย) See also: ตบเบาๆ Syn. slam on
clap on (phrv.) เพิ่มราคาของบางสิ่ง Syn. slap on
clap on (phrv.) เห็น See also: ดู Syn. lay on, set on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Merle got the clap on occasion. [Soft hissing, snarling] [Door creaking]เมอรล เกบไว้เผื่อต้องใช้ ความดันตกอีกแล้ว
To clap one's hands.เธญเธญเธเธกเธฒเน„เธ”เน‰เนเธฅเน‰เธงเธ„เธฃเธฑเธš

clap on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手を打つ[てをうつ, tewoutsu] (exp,v5t) (1) to take measures (in face of events being anticipated); (2) to come to an agreement (in bargaining, etc.); to strike a bargain; (3) to clap one's hands together
拍手を打つ;柏手を打つ[かしわでをうつ, kashiwadewoutsu] (exp,v5t) to clap one's hands in prayer

clap on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตบมือ[v.] (topmeū) EN: applaud ; clap one's hands FR: applaudir ; battre des mains

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clap on
Back to top