ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

civil servant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *civil servant*, -civil servant-

civil servant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
civil servant (n.) ลูกจ้าง See also: ข้าราชการ Syn. public servant
English-Thai: HOPE Dictionary
civil servantn. ข้าราชการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
civil servantข้าราชการพลเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้าราชการพลเรือน (n.) civil servant See also: government employee, government officer, civil official Syn. ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐ
เจ้าหน้าที่รัฐ (n.) civil servant See also: government employee, government officer, civil official Syn. ข้าราชการ
กองตรวจคนเข้าเมือง (n.) Civil Servant Provident Fund
ตม. (n.) Civil Servant Provident Fund Syn. กองตรวจคนเข้าเมือง
กบข. (n.) Civil Servant´s Pension and Retirement Benefit Fund Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ไปราชการ (v.) on duty as a civil servant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got it from a civil servant who knows the sewer system.ได้มาจากพวกเจ้าหน้าที่นั่นแหล่ะ ใครที่ไหนจะมามีระบบท่อระบายน้ำ
I've never actually almost killed a civil servant before.ฉันไม่เคยพลาดท่าเกือบฆ่าคนตายมาก่อนนี่
About the 10th grade civil servant who becomes the mayor of the city.ข้าราชการซี 10 ที่ได้กลายเป็นนายกเทศมนตรีของเมือง
Fucking civil servant cunts!ร่วมเพศอย่างเปิดเผยข้าราชการพลเรือน!
How can you speak that way when you're a civil servant?ทำไมแกถึงพูดอย่างนั้นทั้งที่เป็นข้าราชการ
We're both loyal civil servants.เราเป็นข้าราชการตงฉิน
So you're suggesting that the suspects are a group of civil servants and businessmen?งั้นนายกำลังจะบอก ว่าผู้ต้องสงสัยคือกลุ่ม พวกข้าราชการและนักธุรกิจงั้นเหรอ
Civil servants with a hero complex.ข้าราชการพลเรือน ที่มีความคิดอยากเป็นฮีโร่
My parents might not have liked Ian, but he still had it over a civil servant.พ่อแม่ของฉันอาจจะไม่ได้ชอบเอียน แต่เขาก็ยังดีกว่าเป็นข้าราชการ
We're civil servants. Nothing special.เอาน่ะ เป็นข้าราชการ ไม่มีอะไรพิเศษหรอก
We're civil servants.ก็เราเป็นข้าราชการนี่นา

civil servant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
進士[しんし;しんじ;しじ(ok), shinshi ; shinji ; shiji (ok)] (n) (1) (See 科挙) palace examination (national Chinese civil servant examination based largely on classic literature); someone who has passed this examination; (2) (See 式部省) examination for promotion in the Ministry of Ceremonies (based largely on political duties and Chinese classics); someone who has passed this examination
ノンキャリア[, nonkyaria] (n) non career (i.e. civil servants not on track for high-ranking positions)
公務員研修所[こうむいんけんしゅうじょ, koumuinkenshuujo] (n) training institute for civil servants
小職[しょうしょく, shoushoku] (n) (1) lowly government servant; humble government servant; (pn) (2) (hum) (used by civil servants) I; me

civil servant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุดข้าราชการ[n. exp.] (chut khārāt) EN: civil servant uniform FR: uniforme de fonctionnaire [m]
ข้าราชการ[n.] (khārātchakā) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant ; bureaucrat FR: fonctionnaire de l'État [m, f] ; fonctionnaire [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.) ; bureaucrate [m] (péj.)
ข้าราชการบำนาญ[n. exp.] (khārātchakā) EN: retired civil servant ; pensioned official FR: fonctionnaire retraité [m]
ข้าราชการชั้นสูง[n. exp.] (khārātchakā) EN: high ranking civil servant ; high-ranking civil servant FR: fonctionnaire de haut rang [m] ; haut fonctionnaire [m]
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่[n. exp.] (khārātchakā) EN: senior civil servant FR:
ข้าราชการพลเรือน[n. exp.] (khārātchakā) EN: civilian government official ; civil servant ; civil official FR:
ข้าราชการประจำ[n. exp.] (khārātchakā) EN: civil servant who has a life-tenure FR: fonctionnaire nommé [m]
คนทำงานราชการ[n. exp.] (khon thamng) EN: civil servant FR: fonctionnaire [m]
พนักงาน[n.] (phanakngān) EN: employee ; worker ; staffer ; official ; person in charge ; staff ; civil servant FR: employé [m] ; travailleur [m] ; responsable [m, f] ; préposé [m] ; membre du personnel [m] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]
พนักงานรัฐ[n. exp.] (phanakngān ) EN: civil servant FR:
ผู้รับราชการ[n. exp.] (phū raprātc) EN: civil servant FR: fonctionnaire [m]
อำมาตย์[n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]

civil servant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beamte {m}civil servants
Beamter {m}civil servant
Staatsbeamte {m}civil servant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า civil servant
Back to top