ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

circle around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *circle around*, -circle around-

circle around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
circle around (phrv.) บินวน See also: หมุนวน Syn. circle about
circle around (phrv.) วนเวียนอยู่รอบๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Champions,in a circle around meทุกคน ล้อมวงรอบตัวฉัน
Darkness is forming a circle around you... it's closing in on you.ความมืดก่อตัวขึ้นรอบๆ คุณ มันกำลังเข้าใกล้คุณ
Draw a circle around the county,and every quarter mile closer you get to ultima's facilities, there's a 30% increase in livestock fatalities.ถ้าเขียนวงกลมล้อมรอบประเทศนี้ ทุกๆหนึ่งในสี่ไมล์จะมีเครื่องจักรของอัลติมา มีการเพิ่มขึ้น 30 เปอร์เซนต์ ของวงการปศุสัตว์
With us, the Earth, traveling in a circle around it.แล้ววงกลมวงเดียว มันไม่ดีตรงไหน? โอเรสทีส ใครให้อำนาจแก มาตัดสินงานของพระเจ้า?
Kate, Vincent's drawn the number 29 with a circle around it numerous times.เคท วินเซนต์เขียนเลข 29 แล้ววงไว้สองครั้ง
We are driving in a circle around the territory now.และขณะนี้เรากำลังขับรถวนรอบๆเขตของโทรลล์อยู่
Listen, we're gonna circle around to that glass building.ฟัังนะ พวกเราจะแทรกซึมเข้า ไปจนถึงอาคารกระจกนั่น
Form a trust circle around me and sit on the floor.จัดแถวเป็นวงกลมแห่งความเชื่อใจรอบตัวผม แล้วนั่งลงบนพื้น
Faye, use that to form a circle around the case. Please just do it.เฟย์ ใช้ไอ้นั่นสร้างวงกลม รอบๆกระเป๋า
All right, let's just circle around to the highway where we left supplies for Sophia.เอาละ ขับรถ ตรงไปที่ถนนหลวงที่ที่เราทิ้งของใช้ไว้ให้โซเฟีย
Form a circle around the fire and hold hands.จากวงเวทย์รอบๆกองไฟ และจับมือกัน
The others form a circle around it.แก้วต่อๆไป ให้เรียงโดยรอบๆมัน

circle around ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛇の目の砂[じゃのめのすな, janomenosuna] (n) sand circle around the sumo ring

circle around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เวียน[v.] (wīen) EN: circle ; come round ; rotate ; be in a whirl ; move round ; circle around ; go around ; circulate FR: circuler ; tourner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า circle around
Back to top