ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

churn to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *churn to*, -churn to-

churn to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
churn to (phrv.) ปั่น See also: กวน Syn. churn into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า churn to
Back to top