ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

churn into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *churn into*, -churn into-

churn into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
churn into (phrv.) ปั่น See also: กวน Syn. churn to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า churn into
Back to top