ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chuck up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chuck up*, -chuck up-

chuck up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chuck up (phrv.) ป่วย (คำไม่เป็นทางการ) See also: อาเจียน
chuck up (phrv.) เลิกทำบางสิ่ง See also: หยุดทำ, หยุด, ยกเลิก Syn. give up
chuck up (phrv.) รีบสร้าง Syn. throw together
chuck up (phrv.) สูญเสีย Syn. throw away
chuck up the sponge (idm.) ยอมแพ้ Syn. throw up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is Chuck up to something?ชัคสั่งให้ทำอะไรรึเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chuck up
Back to top