ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chuck off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chuck off*, -chuck off-

chuck off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chuck off (phrv.) เหวี่ยงออก (คำไม่เป็นทางการ) See also: โยนออก Syn. cast off, fling off, shake off, throw off, toss off
chuck off (phrv.) หนีรอดจากการตามล่า (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fling off, shake off, throw off
chuck off (phrv.) หลุดพ้นจาก (สิ่งไม่ดี) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fling off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chuck off
Back to top