ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chuck away on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chuck away on*, -chuck away on-

chuck away on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chuck away on (phrv.) สูญเปล่ากับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เสียไปโดยเปล่าประโยชน์กับ Syn. fling away on, hurl away on, throw away on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chuck away on
Back to top