ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

choregraphy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *choregraphy*, -choregraphy-

choregraphy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
choregraphy (n.) ระบำปลายเท้า See also: การเต้นบัลเลต์ Syn. toe dancing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า choregraphy
Back to top