ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chisel out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chisel out of*, -chisel out of-

chisel out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chisel out of (phrv.) หลอกลวง See also: ล่อลวง, ฉ้อโกง Syn. cheat out of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chisel out of
Back to top