ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chirk up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chirk up*, -chirk up-

chirk up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chirk up (phrv.) ทำให้รื่นเริงขึ้น Syn. cheer up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chirk up
Back to top