ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

check in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *check in*, -check in-

check in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
check in (phrv.) ลงทะเบียนเพื่อเข้าพัก See also: เช็คอิน
check in (phrv.) เข้าทำงาน See also: ลงเวลาทำงาน Syn. clock in
check in (phrv.) ส่งคืน Ops. check out
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
check indicatorเครื่องชี้บอกการตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My dad's gonna call every half hour to check in on meพ่อจะโทรมาเช็คฉันทุกครึ่งชั่วโมงแน่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Daddy, can I please fill them out? I like to check in to hotels.พ่อคะ ขอหนูกรอกเองได้มั้ยคะ หนูชอบเช็คอินเข้าโรงแรม
Gonna check in on you.ไม่ใส่ใจกับเรื่องไม่สำคัญ
Why don't you check in the sofa cushions?ลองเช็คดูใต้โซฟาดูซิ
Well, better go check in with the chief.ควรจะเข้าไปรายงานตัวกับ หัวหน้าดีกว่า
You must check in with your P.O. Once a week.คุณต้องลงชื่อกับ เจ้าหน้าที่ทัณฑ์บนสัปดาห์ละครั้ง
Each of our returnees will check in once a week.ผู้ที่กลับมา จะต้องมารายงานตัว อาทิตย์ละครั้ง
Let's check in on the rest of the family, shall we?ถึงเวลาดูแลส่วนที่เหลือของครอบครัว?
I'll visit from time to time and check in on thingsแล้วจะไปเยี่ยมบ่อย ดูแลจัดการเรื่องต่างๆ ให้นะคะ
So, to make sure that doesn't happen, you're gonna have to check in with me once a week.งั้น ให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก มารายงานตัวกับฉันอาทิตย์ละครั้ง
Just check in with Becky when you're done and she'll have somebody escort you back to your cell.ถ้าเสร็จแล้วก็ไปบอก เบคกี้ เธอหาคนให้ไปส่งนายที่ห้องขัง
I'll leave a check in your office.ฉันจะวางเช็คไว้ที่ห้องทำงานคุณ
You followed protocol, and i'm going to check in with you first thing in the morning.คุณทำตามขั้นตอน เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปด้วยกัน

check in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǜ, ㄋㄩˋ, 衄] bleed at the nose; check in battle
报到[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, 报到 / 報到] report for duty; check in; register

check in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช็คอิน[v.] (chek-in) EN: check in ; check-in FR: se présenter à l'enregistrement
การเช็คอิน[n.] (kān chek-in) EN: check in = check-in FR: enregistrement [m]
การเข้าพัก[v. exp.] (kān khao ph) EN: check in FR:
เข้าพัก[v. exp.] (khao phak) EN: check in FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า check in
Back to top