ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

charmer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *charmer*, -charmer-

charmer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
charmer (n.) หญิงที่ใช้เสน่ห์ยั่วยวนผู้ชายให้หลงใหล Syn. temptress, sex symbol

charmer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P)

charmer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
หมองู[n.] (mø-ngū) EN: snake charmer FR: charmeur de serpent [m]
ตรึงใจ[v.] (treung jai) EN: impress ; fascinate ; affect ; move ; touch FR: captiver ; charmer ; impressionner
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure FR: attirer ; charmer
ทำเสน่ห์[v. exp.] (tham sanē) EN: charm ; use a love potion ; use a philter FR: séduire ; charmer
ถูกใจ[v.] (thūkjai) EN: like FR: plaire ; charmer
ต้องใจ[v. exp.] (tǿngjai) EN: please the mind ; be pleased with ; be enamored with FR: plaire ; charmer

charmer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charmeur {m}charmer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า charmer
Back to top