ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

charge against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *charge against*, -charge against-

charge against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
charge against (phrv.) ลงบัญชี See also: บันทึกเข้า, จดเอาไว้ Syn. chalk up
charge against (phrv.) ตำหนิ See also: ติเตียน Syn. hold against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The charge against you, carries a 25-Year penalty.นายจะได้รับโทษทัณฑ์25ปี
Now, Michael is going to take his vessel, and lead the final charge against the adversary.ตอนนี้ ไมเคิลกำลัง จะลงมาเอาร่างทรงของเขา และนำทัพไปยังสงคราม ต่อสู้กับศัตรู
And what evidence do you claim, to dare place charge against a praetor of Rome?และสิ่งที่มีหลักฐานใดที่คุณเรียกร้อง กล้าที่เสียค่าใช้จ่ายสถานที่ กับ praetor ของกรุงโรม?
So we can have another conversation about how screwed up the code is, or you can take the charge against and solve it.เพราะงั้น เราจะเปลี่ยนมาคุยกันว่า กฎหมายนี้มันงี่เง่ายังไง แทนที่จะหาวิธีแก้ปัญหากันก็ได้ ถ้าคุณต้องการ

charge against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า charge against
Back to top