ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

centre upon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *centre upon*, -centre upon-

centre upon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
centre upon (phrv.) รวมอยู่ที่ See also: มุ่งไปที่ Syn. centre on
centre upon (phrv.) เกี่ยวข้องกับ Syn. centre round

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า centre upon
Back to top