ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

centre on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *centre on*, -centre on-

centre on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
centre on (phrv.) รวมอยู่ที่ See also: มุ่งไปที่ Syn. center on, center round, center upon
centre on (phrv.) เกี่ยวข้องกับ Syn. centre round, centre upon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ever been to a garden centre on Friday afternoon?เราไปยืมเครื่องพ่นลมมาน่ะ แต่กว่าจะได้...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า centre on
Back to top