ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cavilling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cavilling*, -cavilling-

cavilling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cavilling (adj.) ซึ่งมีสองหน้า See also: ซึ่งตีสองหน้า, ซึ่งหลอกลวง Syn. deceitful, treacherous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cavilling
Back to top