ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cavil at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cavil at*, -cavil at-

cavil at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cavil at (phrv.) ตำหนิในเรื่อง See also: ติ, ติเตียน Syn. carp at

cavil at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言葉尻を捉える;言葉尻をとらえる;言葉尻を捕らえる[ことばじりをとらえる, kotobajiriwotoraeru] (exp,v1) to cavil at a person's words; to use somebody's words to trip him up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cavil at
Back to top