ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cause estrangement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cause estrangement*, -cause estrangement-

cause estrangement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมองหมาง[v.] (møngmāng) EN: be estranged ; be at odds ; cause estrangement ; produce misunderstanding between (each other) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cause estrangement
Back to top