ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

catch out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *catch out*, -catch out-

catch out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch out (phrv.) จับได้ว่าทำผิด (โกหก, ขี้โกงฯลฯ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า catch out
Back to top