ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

catch alight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *catch alight*, -catch alight-

catch alight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch alight (phrv.) วางเพลิง See also: เผา, จุดไฟเผา Syn. place to, put to, set alight, set on, set to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า catch alight
Back to top